ທ່ຽວໂຮງງານ

Assembly workshop

ກອງປະຊຸມສະພາ

Automatic painting workshop

ກອງປະຊຸມແຕ້ມຮູບອັດຕະໂນມັດ

Automatic polishing workshop

ກອງປະຊຸມຂັດອັດຕະໂນມັດ

CNC machining center

ສູນເຄື່ອງຈັກ CNC

Testing Center

ກອງປະຊຸມຂັດອັດຕະໂນມັດ

Products Center

ສູນຜະລິດຕະພັນ